How do you reduce the use of antidepressants safely and without major problems? That is a question that concerns many patients and physicians. Amsterdam UMC and Radboudumc in the Netherlands are going to investigate this with a ZonMw grant of 1.5 million euros. The TAPER-AD study is the first robust study worldwide to directly compare two tapering methods.

Researcher and psychiatrist Christiaan Vinkers, Amsterdam UMC: “Many patients stop taking their antidepressant at some point. For example because they have been going well for some time or because they suffer from side effects”. Co-researcher and psychiatrist Eric Ruhé, Radboudumc adds: “Hardly any research has been done on how to discontinua antidepressants best in order to stop. That is actually quite strange when you consider how many people use these medications.”

More than a million
Worldwide millions of people are prescribed antidepressants. Alone in the Netherlands, more than a million people are prescribed antidepressants every year. Not everyone has to take these drugs for a long time. A large proportion of patients therefore stop taking antidepressants at some point. For some of the patients who want to taper, this is not without problems. Especially at lower doses, patients develop discontinuation symptoms that might resemble a relapse or recurrence of depression.

Lack of knowledge about the best way to discontinue antidepressants
“These tapering problems are common with the commonly used antidepressants paroxetine and venlafaxine,” says Vinkers. “However, doctors and patients lack the knowledge to taper down properly and patients the idea of stopping their medication may increase insecurity and fear of symptomatic deterioration ” Through a multidisciplinary document recently published in the Netherlands and internationally, there are recommendations for tapering off antidepressants, but real scientific support is lacking so far.

Two strategies, two drugs
The researchers are now, in collaboration with – among others – the Dutch patient-organization for depression, the Depression Association, going to look at the best way to taper down. Ruhé: “We compare a usual and slower tapering strategy for paroxetine and venlafaxine. These two commonly used antidepressants are the most difficult to taper off. For example, we are investigating whether one way of tapering off causes more discontinuation symptoms than another. But also whether it is more likely that with one of the two tapering strategies the depression will return in the longer term. We also look at effectiveness, quality of life and cost-effectiveness. This knowledge will be of great help to patients, physicians and policymakers.”

Big knowledge gap
The Dutch Depression Association is pleased with this study. They are also amazed that so remarkably little is known about the withdrawal of antidepressants. Spokesperson Bart Groeneweg: “More knowledge is really needed about the best way to phase out. We know that it is now problematic for a group of patients. They report complaints such as dizziness, nausea, lethargy, tremor, anorexia and headache. This research can fill a large gap in knowledge about discontinuation of antidepressants. Many patients will be able to benefit from this.” Also insurance companies in the Netherlands are pleased with this unique study. This will allow doctors and patients to jointly choose the right care when discontinuing antidepressants on the basis of scientific research, they say.

Broad collaboration
The TAPER-AD study uses the infrastructure that the national OPERA study has already built up. OPERA examines who can stop antidepressants and when, while TAPER-AD looks at how to stop. Three other universities (UMC Groningen, UMC Leiden and Erasmus MC) are also involved in TAPER-AD through the collaboration with OPERA. In addition, the Dutch College of General Practioners (NHG), the Dutch Association of Psychiatry (NVvP), the Royal Dutch College of Pharmacy (KNMP) and The Dutch Knowledge Center for Anxiety and Depression (NedKAD) support the research.

 

========================================================================

Mail questions to:  communicatie@amsterdamumc.nl or nieuws@radboudumc.nl

 

Nederlandse versie

Onderzoek moet afbouw antidepressiva verbeteren

Hoe bouw je het gebruik van antidepressiva veilig af en zonder al te grote problemen? Dat is een vraag die veel patiënten en behandelaars bezighoudt. Met de subsidie van ZonMw van anderhalf miljoen euro gaan Amsterdam UMC en Radboudumc hiernaar onderzoek doen. Dit TAPER-AD onderzoek is wereldwijd de eerste robuuste studie die direct twee methodes van afbouwen met elkaar vergelijkt.

Onderzoeker en psychiater Christiaan Vinkers, Amsterdam UMC: “Veel patiënten stoppen op een gegeven moment met hun antidepressivum. Bijvoorbeeld omdat het al een tijd goed gaat of omdat ze last hebben van bijwerkingen”. Mede-onderzoeker en psychiater Eric Ruhé, Radboudumc voegt toe: “Er is nauwelijks onderzoek gedaan hoe stoppen het beste kan. Dat is eigenlijk best vreemd als je bedenkt hoeveel mensen deze medicatie gebruiken.”

Meer dan een miljoen
In Nederland krijgen jaarlijks meer dan een miljoen mensen antidepressiva voorgeschreven. Niet iedereen hoeft deze medicijnen langdurig te gebruiken. Een groot deel van de patiënten stopt daarom op een gegeven moment met het slikken van antidepressiva. Bij een deel van de patiënten die willen afbouwen, gaat dit niet zonder problemen. Vooral bij lagere doseringen krijgen patiënten ontwenningsverschijnselen die lijken op een terugval van de depressie.

Gebrek aan kennis om het beste af te bouwen
“Deze afbouwproblemen komen veel voor bij de veelgebruikte antidepressiva paroxetine en venlafaxine”, zegt Vinkers, “Bij artsen en patiënten ontbreekt echter de kennis om op een goede manier af te bouwen en bij patiënten kan het idee om met medicatie te stoppen onzekerheid en angst voor verslechtering oproepen.” Via een recent verschenen multidisciplinair document zijn er wel aanbevelingen antidepressiva-afbouw, maar echt wetenschappelijke ondersteuning ontbreekt tot op heden.

Twee manieren, twee medicijnen
Onderzoekers gaan nu samen met onder andere de Depressie Vereniging kijken naar de beste manier om af te bouwen. Ruhé: “We vergelijken de gebruikelijke en langzamere afbouw bij paroxetine en venlafaxine. Deze twee veelgebruikte antidepressiva zijn het lastigst af te bouwen. We onderzoeken bijvoorbeeld of de ene manier van afbouwen meer ontwenningsverschijnselen geeft dan de andere. Maar ook of de kans groter is dat bij een van de twee afbouwstrategieën de depressie op langere termijn terugkeert. Verder kijken we naar de effectiviteit, de kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit. Met deze kennis zijn patiënten, artsen én beleidsmakers straks zeer geholpen.”

Grote lacune
De Depressie Vereniging is blij met deze studie. Ook bij hen is er verbazing dat er zo opvallend weinig bekend is over de afbouw van antidepressiva. Woordvoerder Bart Groeneweg: “Er is echt meer kennis nodig over de beste manier van afbouwen. We weten dat het bij een groep patiënten nu problematisch verloopt. Zo melden zij klachten als duizeligheid, misselijkheid, lethargie, tremor, anorexie en hoofdpijn. Dit onderzoek kan een grote lacune in de kennis over afbouw vullen. Veel patiënten kunnen hiervan straks profiteren.” Ook Zorgverzekeraars Nederland is verheugd over dit unieke onderzoek. Hierdoor kunnen artsen en patiënten straks op basis van wetenschappelijk onderzoek samen de juiste zorg kiezen bij het afbouwen van antidepressiva, stellen zij.

Brede samenwerking
De TAPER-AD studie maakt gebruik van de infrastructuur die de landelijke OPERA studie al heeft opgebouwd. OPERA onderzoekt wie er wanneer kan stoppen met antidepressiva, terwijl TAPER-AD kijkt naar hoe je moet stoppen. Via de samenwerking met OPERA zijn ook UMCG, LUMC en Erasmus MC bij TAPER-AD betrokken. Daarnaast ondersteunen het NHG, de NVvP, de KNMP en NedKAD het onderzoek.