Aartjan Beekman stepped down as head of the Department of Psychiatry

Scroll down for English

Lieve woorden, lieve kaartjes,

Per 1 januari ben ik teruggetreden als hoofd van onze afdeling Psychiatrie. 17 jaar geleden mocht ik het overnemen van Willem van Tilburg. Willem, Richard en Piet hadden de afdeling opgebouwd en ik beschouwde mezelf toen als ‘next generation’ – onderdeel van een nieuw tijdperk van onze afdeling. Buitenamstel en Geestgronden waren nog maar net gefuseerd en het was de bedoeling dat we als nieuwe Divisie van VUmc zouden opgaan in een academisch centrum voor Mental Health (samen met de medische psychologie). We kregen meer middelen en mochten een stel nieuwe zwaartepunten voor onderzoek en patiëntenzorg ontwikkelen. Vanuit het ziekenhuis was er veel aandacht en ruimte voor ons vak en onze patiënten. Een mooi tijd met veel elan en fijn om samen te bouwen aan onze mooie afdeling. Veel van de ambities uit die tijd zijn gelukt. Een aantal dingen zijn ook echt niet gelukt.

We hebben samen heel wat stormen doorstaan: bestuurlijke crises, bezuinigingsoperaties, persoonlijke problemen en we hebben verschillende geliefde collega’s verloren door ziekte. Wie mij kent weet dat ik vrijwel altijd met plezier naar Amsterdam kom en dat dat vooral komt door de collega’s en de sfeer die hier is. Voor wie het niet weet, ik ga nog niet met pensioen. De komende twee jaar werk ik hier nog ‘gewoon’, maar niet meer als hoofd van onze afdeling.

Met de fusie van onze twee afdelingen psychiatrie staan we opnieuw aan het begin van een nieuw tijdperk. Het overdragen valt aan de ene kant zwaar, want ik heb genoten van dat deel van mijn werk. Het is ook goed en makkelijk omdat er een hele goede opvolger is. Next generation! In de kerstvakantie heb ik de kaartjes gelezen en herlezen die jullie gemaakt hebben (meer dan 60) en geluisterd naar de echo van alle dingen die gezegd zijn bij de kerstlunch.

Dank daarvoor! Gelukkig nog geen echt afscheid, dus graag tot binnenkort.

Aartjan

 

 

Aartjan Beekman

English

Kind words, kind postcards,

On the 1st of January I stepped down as head of our Psychiatry Department. 17 years ago, I was privileged to take over from Willem van Tilburg. Willem, Richard and Piet had built up the department and I considered myself the ‘next generation’ then – part of a new era of our department. Buitenamstel and Geestgronden had only just merged and the intention was that we would merge as a new Division of VUmc into an academic centre for Mental Health (together with medical psychology). We were given more resources and were allowed to develop a new focus for research and patient care. There was a lot of attention and space from the hospital for our profession and our patients. A wonderful time with a lot of momentum and pleasure to build our beautiful department together. Many of the ambitions from that time have succeeded. Some things really didn’t succeed either.

We have weathered many storms together: administrative crises, budget cuts, personal problems and we have lost several beloved colleagues through illness. Those who know me know that I almost always enjoy coming to Amsterdam and that this is mainly because of the colleagues and the atmosphere here. For those who don’t know, I’m not retiring yet. For the next two years, I will still ‘simply’ work here, but no longer as head of our department.

With the merger of our two psychiatry departments, we are once again at the beginning of a new era. Handing over is tough on the one hand, because I enjoyed that part of my job. It is also fine and comfortable because there is a very good successor. Next generation! Over the Christmas holidays, I read and reread the postcards you – our beloved colleagues – wrote (more than 60) and listened to the echo of all the things said at the Christmas lunch.

Thank you! Fortunately, no real goodbyes yet, happy to see you soon.

Aartjan